telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

 Szkolenie

Warsztaty z zakresu konstruowania pism procesowych.Przygotowanie do egzaminu prawniczego Ministerstwa Sprawiedliwości 2018 r.

Termin: listopad 2017 – marzec 2018, Warszawa Golden Floor Plaza Al. Jerozolimskie 123 a, Warszawa

Cel warsztatów i program

Cel warsztatów:

Celem warsztatów jest nabycie przez aplikantów umiejętności warunkujących zdanie egzaminu końcowego. Program warsztatów oraz metodyka zajęć została oparta na sprawdzonych modelach szkoleniowo-dydaktycznych opracowanych przez nauczycieli akademickich we współpracy z prawnikami-praktykami. Przedmiot warsztatów jest ściśle podporządkowany przedmiotowi egzaminu końcowego, a zajęcia dydaktyczne mają postać ćwiczeń umiejętności praktycznego zastosowania uporządkowanej wiedzy o przepisach prawnych w kierunku wykładni normy prawnej oraz jej zastosowania do rozwiązania wzorcowych zadań egzaminacyjnych.

Warsztaty są powiązane w taki sposób, żeby uczestnik mógł skorzystać z całości, (do czego zachęcamy) lub z pojedynczych, wybranych modułów. W czasie zajęć uczestniczy będą pracować na specjalnie przygotowanych i spreparowanych aktach sądowych, które wyglądają tak jak zadania egzaminacyjne.

Na warsztatach omawiane będą:

·         Zasady sporządzenia i wnoszenia apelacji

·         Zasady sporządzania i wnoszenia subsydiarnego oraz prywatnego aktu oskarżenia

·          Zasady sporządzania apelacji w procesie cywilnym lub opinii prawnej o braku podstaw do jej wniesienia

·          Zasady sporządzania pozwu oraz wniosku i apelacji w postępowaniu nieprocesowym lub opinii prawnej o braku podstaw do ich wniesienia

·         Zasady sporządzania umów cywilnoprawnych

·         Zasady sporządzenia skargi na rozstrzygnięcia organów administracji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

·         Zasady sporządzania skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Czas trwania:

Każde zajęcia odbywać się będą w przeciągu 2 dni szkoleniowych, w trakcie, których zaplanowaliśmy 10h zegarowych zajęć. Zajęcia poświęcone jednej tematyce np. Zasady sporządzania Apelacji procesowych itd. odbywać się będą dzień po dniu. Każdy z uczestników mam możliwość wykupienia pojedynczych zajęć w zakresie różnych bloków.

Grupa docelowa:

Warsztaty skierowane są do aplikantów radcowskich i adwokackich ostatniego roku aplikacji. Kursanci każdej z aplikacji są szkoleni z uwzględnieniem specyfiki danego zawodu i wynikłych z tego różnic w zakresie przedmiotów i zadań egzaminacyjnych.

Korzyści:

·         nabycie umiejętności koniecznych do zdania egzaminu końcowego,

·          kontakt z wykwalifikowaną kadrą: warsztaty poprowadzą sędziowie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i sądów administracyjnych oraz adwokaci i radcowie prawni,

·           warsztatową formułę zajęć - ćwiczenia praktyczne,

·          małe grupy uczestników,

·          możliwość pojęcia decyzji w ilu i jakich modułach chce wziąć udział Aplikant,

·          możliwość konsultacji z prowadzącymi,

Egzamin próbny:

Dodatkowym elementem, który chcemy Państwu zaproponować jest egzamin próbny eksternistyczny. Każdy z uczestników warsztatów a także każda osoba chcąca sprawdzić swoja wiedzę ma możliwość wykupienia udziału w wybranym bloku, z którego napisze prace. Egzamin pozwoli Państwu sprawdzić stopień przygotowania do egzaminu oraz uzyskanie doświadczeń z punktu widzenia przyszłego egzaminu.

 Można się zapisać na egzamin z następujących bloków:

·       Blok cywilny

·       Blok karny

·       Blok administracyjny

·       Blok Gospodarczy - umowy

Prace egzaminacyjne, oznaczone kodami, zapewniającymi anonimowość egzaminowanych próbnie kursantów, zostaną sprawdzone przez wykładowców według wytycznych ustawowych w kierunku wystawienia oceny. Ocenione prace wraz z uzasadnieniem ocen zostaną przedstawione odpowiednim kursantom w przeciągu 10 dni od terminu oddania prac.

Więcej szczegółów….. pdf

Harmonogram:

Blok Administracyjny Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Elżbieta Olechniewicz

  • Sporządzenie skargi na rozstrzygnięcia organów administracji do WSA– warsztaty więcej…pdf

Termin: 29-30.11.2017(środa-czwartek)

·          Zasady sporządzania skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym – warsztaty więcej…pdf

Termin: 7-8.12.2017(czwartek-piątek)

 

Blok cywilny - Sędzia Sądu Okręgowego Tomasz Chojnacki

  • Zasady sporządzania apelacji procesowych – warsztaty więcej…pdf

Termin: 21-22.11.2017(wtorek -środa)

  • Zasady konstruowania pozwu, wniosku i apelacji w postępowaniu nieprocesowym – warsztaty więcej…pdf

Termin: 5-6.12.2017(wtorek - środa)

 

Blok Gospodarczy -

  • Zasady sporządzania umowy – warsztaty więcej…pdf

Termin:

 

Blok karny - Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Świecki

  • Zasady sporządzenia i wnoszenia apelacji – warsztaty więcej…pdf

Termin: 12-13.12.2017 (wtorek - środa)

  • Zasady sporządzania i wnoszenia subsydiarnego oraz prywatnego aktu oskarżenia – warsztaty więcej…pdf

Termin: 20-21.02.2018 (wtorek - środa)

Prowadzący

Sędzia Elżbieta Olechniewicz - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (wydział podatkowy), wykładowca.

prof. dr hab. Dariusz Świecki – sędzia Sądu Najwyższego, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Przez wiele lat orzekał w sprawach karnych w sądach I i II instancji, a także prowadził szkolenia aplikantów sądowych i adwokackich. Jest autorem licznych artykułów i glos z zakresu prawa karnego procesowego i prawa karnego skarbowego, a także monografii Rozprawa apelacyjna w polskim procesie karnym oraz książki: "Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych" i „Apelacja w polskim procesie karnym”.

Sędzia Tomasz Chojnacki – sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz kursów przygotowawczych na aplikacje prawnicze.

Więcej informacji:

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w pojedynczym dwudniowym warsztacie wynosi 550 PLN+23% VAT przy rejestracji na 14 dni (przed terminem szkolenia). W razie zgłoszenia w okresie krótszym niż 14 dni koszt  dwudniowego warsztatu dla jednej osoby wynosi 500 PLN+23% VAT.

Cena obejmuje: uczestnictwo w warsztacie, komplet materiałów warsztatowych, przerwy kawowe. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach. Cena nie obejmuje zakwaterowania.Możliwość przesyłania zgłoszenia upływa na 7 dni roboczych przed terminem warsztatu.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

I . Wstęp

                Profesjonalny pełnomocnik to pełnomocnik skuteczny ale także przewidujący i nieufny.

II. Pełnomocnictwo

1.       Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania treści pełnomocnictwa.

a.       Wpływ rodzaju pełnomocnictwa na wynagrodzenie pełnomocnika.

b.      Zakres pełnomocnictwa w kontekście możliwości zaskarżenia orzeczeń sądu oraz obowiązek kontroli jego treści przez przeciwnika procesowego.

c.       Treść pełnomocnictwa, a kwestie związane z zarzutem potrącenia.

 

2.       Posługiwanie się pełnomocnictwem przez pełnomocnika (dołączenie pełnomocnictwa i jego odpisu).

a.       Weryfikacja odpisu pełnomocnictwa.

b.      Brak należytego umocowania, a zarzut nieważności postępowania.

c.       Prawidłowe uwierzytelnienie pełnomocnictwa.

d.      Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa.

e.      Tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika do udziału w spawie.

f.        Wypowiedzenie pełnomocnictwa, a działanie za stronę.

III. Postępowanie pełnomocnika przed złożeniem pozwu.

1.       Argumenty przemawiające za skorzystaniem przez pełnomocnika z mediacji.

2.       Wynagrodzenie pełnomocnika, a mediacja.

3.       Tajemnica mediacji.

IV. Rozróżnienie sprawy cywilnej od sprawy gospodarczej i jej znaczenie z punktu widzenia pracy pełnomocnika.

1.       Wpływ właściwości funkcjonalnej na właściwość miejscową, a spór kompetencyjny. Prawidłowa rola pełnomocnika.

2.       Konstytutywne elementy sprawy gospodarczej.

a.       Definicja przedsiębiorcy.

b.      Działalność gospodarcza a zawodowa.

c.       Kiedy spór pozostaje w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.

V. Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania pozwu przez pełnomocnika.

1. Wskazanie podstawy prawnej dochodzonych roszczeń.

2. Możliwość wskazania kilku ewentualnych podstaw prawnych wraz
z uzasadnieniem faktycznym podstawy żądania.

3. Przytoczenie okoliczności uzasadniających właściwość sądu.

 

VI. Twierdzenia jakie powinny być składane przez pełnomocników na różnych etapach postępowania w świetle obowiązującego systemu koncentracja materiału dowodowego.

1.       Pozew, a system koncentracji materiału dowodowego.

2.<span sty</