telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Prawne zagadnienia planowania i zagospodarowania przestrzennego - najnowsze kierunki interpretacji prawa

05.12.2017 (wtorek)

godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

Szkolenie zawiera całościowe omówienie systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie zaawansowanym, z uwzględnieniem zmian prawnych zwłaszcza w zakresie: bilansowania terenów w studium uwarunkowań, lokalizowania elektrowni wiatrowych, zakresu planów miejscowych. Omówione zostanie najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów, (zwłaszcza Wojewody Mazowieckiego).

 

Program:

1. Zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego, system planowania i zagospodarowania przestrzennego - 10 min

2. Nadzorcza i sądowa kontrola aktów planistycznych – zakres i tryb rozstrzygnięć nadzorczych wojewody, zaskarżenie studium uwarunkowań i planu miejscowego – 20 min

3. Kształtowanie polityki przestrzennej gminy – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – zakres i tryb sporządzania terenów zabudowy ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą rewitalizacyjną w zakresie bilansu terenów - 30 min

4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – zakres i tryb sporządzania - 110 min

Za szczególnym omówieniem:
- różnic w procedurze i zakresie planów miejscowych w zależności od daty wszczęcia procedury i zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu – z uwzględnieniem zmian prawnych
- rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów, zwłaszcza Wojewody Mazowieckiego, w zakresie naruszeń zasad i trybu sporządzania planu
-zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne
- prawidłowego współdziałania organów w procedurze planistycznej

5. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla studium uwarunkowań i planu miejscowego - 10 min

6. Uchwała „reklamowa” – 30 min

  • Zakres uchwały
  • Procedura uchwalania uchwały
  • Wpływ ustaleń na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

7. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu – 50 min

  • Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: pojęcie celu publicznego, przesłanki wydania, procedura, partycypacja społeczna, treść decyzji
  • Decyzje o warunkach zabudowy: przesłanki wydania w tym zasada dobrego sąsiedztwa, procedura wydania, partycypacja społeczna, treść decyzji

 

Prowadzący

Dr Anna Fogel 

Radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach prawa administracyjnego, zwłaszcza zagadnień planowania przestrzennego i ochrony środowiska, oraz prawa cywilnego. Przez prawie dziesięć lat pracowała na stanowisku sędziego, obecnie jako radca prawny współpracuje z samorządami i urbanistami. Autorka monografii i artykułów z zakresu planowania przestrzennego i ochrony środowiska, w tym pierwszego w Polsce komentarza do ustawy krajobrazowej. Kierownik Zespołu Prawnych Podstaw Planowania przestrzennego w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 459 PLN+23% VAT (564,57 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word