telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego

 28.02.2018 (środa)

 godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

Program szkolenia:

 1. Wstęp: geneza zmian, prace Zespołu, relacje między raportem z prac Zespołu a drukiem sejmowym nr 1183;

 2. Zakres stosowania Kodeksu po nowelizacji (art. 1 k. p. a.);

 3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego:

 1. Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony: treść zasady i zakres jej zastosowania (art. 7a k. p. a.);

 2. Zasada współdziałania organów administracji: treść zasady i zakres jej zastosowania (art. 7b k. p. a.);

 3. Zasada proporcjonalności: źródła i treść (art. 8 § 1 k. p. a.);

 4. Zasada bezstronności: źródła i treść (art. 8 § 1 k. p. a.);

 5. Zasada równego traktowania: źródła i treść (art. 8 § 1 k. p. a.);

 6. Zasada ugodowego załatwiania spraw po nowelizacji: źródła i treść; (art. 13 § 1 k. p. a.);

 7. Zasada dwuinstancyjności po nowelizacji: źródła i treść (art. 15 k. p. a.);

 1. Pojęcie prawomocności decyzji (art. 16 § 3 k. p. a.);

 2. Terminy załatwiania spraw (35 k. p. a.);

 3. Środki zwalczania bezczynności i przewlekłości postępowania i procedura po wniesieniu ponaglenia (art. 36 i 37 k. p. a., art. 106 § 6 k. p. a.);

 4. Zawiadamianie stron przez obwieszczenie na podstawie art. 49 k. p. a. po nowelizacji;

 5. Terminy w postępowaniu administracyjnym (art. 57 k. p. a.) po nowelizacji

 6. Braki podania (art. 64 § 2 k. p. a.) po nowelizacji;

 7. Poświadczanie dokumentów (art. 76a k. p. a.) po nowelizacji;

 8. Postępowanie dowodowe (art. 79a i art. 81 k. p. a.) po nowelizacji;

 9. Mediacja (Rozdział 5a k. p. a.);

 10. Konferencja urzędowa (art. 106a k. p. a.);

 11. Elementy decyzji administracyjnej (art. 107 § 1 k. p. a.);

 12. Ugoda po nowelizacji (art. 114 – 121a k. p. a.);

 13. Milczące załatwienie sprawy (Rozdział 8a k. p. a.): przesłanki, termin załatwienia sprawy, pojęcie sprzeciwu, udział strony w postępowaniu, adnotacja o załatwieniu sprawy, zaświadczenie o załatwieniu sprawy;

 14. Postępowanie odwoławcze po nowelizacji: zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania (art. 127a k. p. a.), wykonalność decyzji (art. 130 § 4 k. p. a.), zakres postępowania wyjaśniającego (art. 136 § 2 – 4 k. p. a.), wytyczne organu odwoławczego co do wykładni przepisów prawa (art. 138 § 2a i 2b);

 15. Postępowanie uproszczone (Rozdział 14 k. p. a.): przesłanki, zasady wnoszenia podania, zakres żądania, zakres postępowania dowodowego, uzasadnienie decyzji, zaskarżalność postanowień;

 16. Administracyjne kary pieniężne (Dział IVa k. p. a.): pojęcie administracyjnej kary pieniężnej, zasady wymiaru kary, odstąpienie od wymierzenia kary, przedawnienie, ulgi w wykonaniu kary;

 17. Europejska współpraca administracyjna (Dział VIIIa k. p. a.): przesłanki, procedura, obowiązki organów;

 18. Nowe zasady wnoszenia skargi do sądu administracyjnego (52 – 54a p. p. s. a.);

 19. Konstrukcja sprzeciwu od decyzji jako nowego środka od decyzji administracyjnej kasacyjnej i postępowanie sądowoadministracyjne prowadzone na skutek sprzeciwu (Rozdział 3a p. p. s. a.): przesłanki, warunki formalne, termin wniesienia, autokontrola, przesłanki uwzględnienia sprzeciwu, rozstrzygnięcie sądu administracyjnego i jego zaskarżalność;

 20. Mediacja w p. p. s. a. po nowelizacji (art. 116c – 116e p. p. s. a.), osoba mediatora, prawa i obowiązki mediatora, wynagrodzenie mediatora, wynik mediacji;

 21. Konstrukcja umowy administracyjnej – pojęcie i perspektywy uregulowania w k. p. a.;

 22. Zmiany w przepisach szczególnych;

 23. Przepisy intertemporalne.

Prowadzący

dr Joanna Wegner-Kowalska

Adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego Zakład Postępowania Administracyjnego Porównawczego Uniwersytetu Łódzkiego adwokat, radca prawny ekspert sejmowej Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Zmian w Kodyfikacjach podczas prac nad reformą postępowania administracyjnego, druk sejmowy 1183 członek Zespołu do spraw reformy postępowania administracyjnego przy Prezesie Naczelnego Sądu Administracyjnego, członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej.

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 499 PLN+23% VAT (613,77 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word