telefon

Zadzwoń do nas:

534 003 935
534 006 501

534 007 315


chwilowki

Szkolenie

Małżeńskie ustroje majątkowe: umowne, ustawowe i rozdzielność majątkowa.

29.03.2019 r. (piątek) 

godz: 10.00-16.00, Lublin

Cel szkolenia i program

Małżeńskie ustroje majątkowe. Stosunki majątkowe między małżonkami po orzeczonej bądź umownej rozdzielności majątkowej oraz w czasie separacji

1. Ustawowy powstający z mocy prawa, a więc bez inicjatywy małżonków.

2. Umowne :
a/ wspólności majątkowej (art. 48-501),
b/ rozdzielności majątkowej (art. 51-511)
c/ rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków (art. 512 -515).

3. Powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej na żądanie jednego z małżonków oraz na żądanie wierzyciela.

4. Niedopuszczalność dochodzenia jednym pozwem żądania rozwodu i ustanowienia rozdzielności przymusowej z datą wsteczną.

5. Skutki prawne umownego ustanowienia oraz orzeczonej rozdzielności majątkowej zależne od daty zawarcia umowy bądź orzeczenia przymusowej rozdzielności majątkowej
a/ niedojście do powstania majątku wspólnego
b/ ustanie wspólności ustawowej z chwilą zawarcia umowy lub z datą późniejszą, określoną w umowie.
c/ przekształcenie majątku wspólnego w majątki osobiste
d/ możliwość dokonania podziału majątku wspólnego umownie bądź na drodze sądowej.
e/ wina rozkładu pożycia bez wpływu na podział majątku
f/ możliwość wspólnego nabywania przedmiotów majątkowych na współwłasność.
g/ zakres odpowiedzialności małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich
h/ możliwość powrotu do wspólności ustawowej

6. Dochodzenie wyrównania dorobków.

7. Orzecznictwo.

Prowadzący

dr Helena Ciepła

doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego  w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz  szkolenia  aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.

2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.

7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.


Informacje dodatkowe: