telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Księgi wieczyste w systemie informatycznym i teleinformatycznym z elektronicznym postępowaniem wieczystoksięgowym w praktyce i w orzecznictwie.

 19.02.2018 (poniedziałek)

 godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program 

 

I. Księgi wieczyste jakom gwarant bezpieczeństwa obrotu i kredytu hipotecznego

1. Informatyzacja ksiąg wieczystych

2. Wszczęcie postępowania wieczystoksięgowego drogą elektroniczną (w systemie teleinformatycznym)

3. Podstawa wpisu do księgi wieczystej

4. Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe

5. Zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznego

6. Podmioty zobowiązane do wszczęcia postępowania drogą teleinformatyczną

a/ notariusz

b/ komornik

c/ naczelnik urzędu skarbowego i zakres ich obowiązków

d/ przewodnicząc y (ewent.członek) Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa

7. Wzmianki o wniosku rejestrowane w centralnym repozytorium z oznaczeniem „NOTA”,”KOMO”,”USKA” , od 8.8.2017 ”KREP”

8. Wymagania wniosku w formie teleinformatycznej, sposób formułowania żądań i zakres modyfikacji przez sąd, sposoby usuwania błędów

9. Sposób wnoszenia pism procesowych w tym systemie

10. Elektroniczne orzeczenia sądowe jako podstawa wpisu

11.Orzecznictwo.

Prowadzący

dr Helena Ciepła

doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz szkolenia aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 

Więcej informacji:

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 499 PLN+23% VAT (613,77 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word
* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl lub faksem na numer +48 22 378-29-50+48 22 378-29-50
  1. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem. Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 
  2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
  4. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
  6. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Centrum Szkoleń EUreka s.c. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
  7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu usług szkoleniowych.