telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Istotne zmiany w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych związane z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 1452) - dotyczące losowego i równomiernego przydziału spraw oraz niezmienności składu orzekającego. 

 12.01.2018 (piątek)

 godz: 10:00-15:00, Warszawa

 

Cel szkolenia i program

I. Zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw dotyczących losowego i równomiernego przydziału spraw (wejście w życie przepisów art.47a i 47b usp)

II. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 - Regulamin urzędowania sądów powszechnych:

1.Zasady przydzielania spraw sędziom, asesorom i referendarzom, w tym:

- sposób dokonywania losowania spraw

- zasady ustalania składów wieloosobowych

- podział spraw na kategorie

- warunki uczestniczenia w przydziale

- zasady pełnienia dyżurów oraz rodzaje spraw podlegających przydzieleniu zgodnie z planem dyżurów

- zasady sporządzania planów zastępstw oraz rodzaje czynności podejmowanych zgodnie z planem zastępstw

- zasady podziału terytorialnego obszarów właściwości sądów opiekuńczych
i nieletnich oraz przydziału tych obszarów sędziom

- zasady przydziału spraw rejestrowych, wieczystoksięgowych i związanych
z wykonywaniem orzeczeń

2.Przydział spraw według specjalizacji

3.Przydział spraw w wydziałach

4.Wyłączenia z przydziału spraw sędziom, asesorom i referendarzom

5.Zmiana przydziału sprawy w razie wyłączenia sędziego, asesora, referendarza

6.Przydzielenie do wydziału kolejnego sędziego, asesora lub referendarza

7.Podział spraw w razie podziału referatu

III. Zasady działania Systemu Losowego Przydziału Spraw:

1. SLPS – aplikacja sieciowa

2. Uprawnienia „Pracownika Sekretariatu” (PS), w tym:

- logowanie użytkownika

- zarządzanie sprawami sądowymi

- dodawanie nowych spraw

- zarządzanie nieobecnościami i wyłączeniami ze spraw

3. Uprawnienia „Administratora Lokalnego” (AL) 

Prowadzący

Barbara Mstowska

Pracownik Sądu Okręgowego w Częstochowie na stanowisku starszego inspektora ds. biurowości. W latach od 1985.02.04 do€2005.05.31 pracownik Sądu Rejonowego w Częstochowie na stanowisku starszego sekretarza sądowego. Ukończyła Politechnikę Częstochowską, Wydział Zarządzania, studia magisterskie uzupełniające na kierunku: Zarządzanie i Marketing w zakresie: zarządzania instytucjami publicznymi i samorządowymi oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, Wydział Filologiczno- Historyczny, studia wyższe zawodowe 3-letnie na kierunku: administracja. Doświadczony szkoleniowiec: prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej w zakresie kształcenia ustawicznego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie w edycjach organizowanych w latach: 2010/2011, 2011/2012, 2013; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów adwokackich w okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów radcowskich w okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie; Prowadzenie szkoleń z zakresu biurowości sądowej w poszczególnych apelacjach od roku 2016. 

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 499 PLN+23% VAT (613,77 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl lub faksem na numer +48 22 378-29-50+48 22 378-29-50
  1. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem. Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 
  2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
  4. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
  6. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Centrum Szkoleń EUreka s.c. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
  7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu usług szkoleniowych.